Husmossa växtplats

Väggmossan har liksom husmossan förr använts för att täta väggarna på hus. Mossor på näringsrika växtplatser tar skada av slutavverkning. Husmossan är mycket allmän i hela landet och växer i frisk moskog.

På hurudan växtplats trivs husmossan ? Varifrån tror du mossan fått sitt namn?

Länsvis förekomst för västlig husmossa Observationer i Sverige för västlig husmossa. Mörk husmossa indikerar skog med lång kontinuitet. Ett par studier har klart visat att artens tillväxt försämras när skogen huggs ner intill växtplatsen , och att ett . Mossor har tidigare använts för att täta husväggar, bland annat husmossa och.

Den vanliga pluggskivlingen, ”Paxíllus involútus”, har här funnit en växtplats i . Maskros Revlummer Prästkrage Vitklöver Blåbär Rödklövär Örnbräken Väggmossa Växtens namn:Väggmossa Vetenkapligt namn:Pleurozium . Arten växer gärna under väggmossa, husmossa eller vitmossa ( Sphagnum). Lavar kan användas för att .

Det som förenar kopparmossorna är deras speciella växtplatser. Arterna växer i klippskrevor, eller ibland på jor och substratet ser ofta . Skogsnäva och husmossa är exempel på ledväxterna för frisk mo. Denna öppna typ av växtplats avviker från det normala, efter-. Tritomaria exsecta, västlig husmossa Loeskebryum breviostre och mycket.

Om det till äventyrs finns någon annan lika artrik växtplats för mossor i vårt land så. Mossan får kväve från cyanobakterierna, som i utbyte får kolhydrater och en skyddad växtplats av mossan. Teorin gav också en tänkbar ledtråd . Det finns två fel gällande växtplatserna på namnlapparna. Ekorrbär, Vårfryle, Liljekonvalj Sporväxter:Stensöta, Väggmossa, Husmossa , Renlav, Vitmossa . Växtplats : Sannäs, skogsdunge.

Vitmossa sp M (sp betyder att det finns flera arter, alla duger). Dessa växtplatser har dock oftast högre . Hylocomiastrum umbratum – mörk husmossa. Det räcker med växtplats , fotograf och datum, om det t. Området är den enda kända växtplatsen i norden för mossan Thamnobryum neckeroides. Kärrfibbla har sin enda växtplats i.

Motaggsvamp förekommer allmänt på hällmarkstallskog i. Västlig husmossa Loeskeobryum brevi- rostre. Har hittat en grön kragskivling i mossig barrskog på växtplatser nära. Området som gränsar mot vatten har högintressanta växtplatser för flera lågväxande och solkrävande arter på.