Liksidig triangel area

Formler för area och omkrets beräkningar. En liksidig triangel är en triangel där alla tre sidorna är lika långa. När vi ska beräkna en triangels area kan vi börja med att påminna oss om formeln för . Du har en kvadrat, en liksidig triangel , en liksidig sexhörning och en cirkel som alla har omkretsen O. Rangordna dessa figurer efter dess area , med figuren med.

Du har tidigare lärt dig att triangelns area ges med formeln. I en liksidig triangel är alla sidor lika och alla vinklar är 60°. Jag vet att vinkelsumman av en triangel är 180grader så varje vinkel är ju 60grader i en liksidig triangel. Så jag förstår hur figuren ser ut.

Om sidan är a kan man lätt beräkna höjden. Pythagoras så har du höjden och . Summan av alla vinklar i en triangel är alltid lika med 180°.

Undersöker kvoten mellan areorna av en liksidig triangel och en inskriven cirkel med GeoGebra. Ma1b: Grundläggande geometi. Malin går igenom hur man räknar på triangelns area.

Liksidig triangel , en triangel vars sidor är lika långa. Alla vinklar i en sådan triangel är vinkelgrader eftersom en triangels totala vinkelsumma är 1grader. Innan du kör igång med arean av en triangel är det bra om du vet hur man räknar ut arean av en rektangel. Arean av en rektangel får du genom att multiplicera . E: Kvadratens area är kvadrat av dess sidolängd. F: Vertikalvinklar är lika stora.

G : Basvinklarna i en likbent triangel är lika stora. Räkna ut arean för en rätvinklig triangel med denna kalkyl. Mantelytan eller ytarean är den area som befinner sig på ytan på ett tredimensionellt föremål, tex. Exakta värden på area (trigonometri).

Beräkna ett exakt värde på triangelns area. Av detta får vi att höjden i en liksidig triangel med sidan 2a är h = a√3. En inre gräns delar landet i två stater, som har lika stor area. Triangellandet har formen av en liksidig triangel. Beskriv hur gränsen ser ut . Visa att arean hos en liksidig triangel kan beskrivas med formeln A = x^multiplicerat med roten ur dividerat med där x är triangelns sida.

Om man känner till en triangels bas och höjd kan man bestämma dess area med hjälp av areaformeln för en triangel. Ibland känner man dock inte till höjden, . Vinklarna i en liksidig triangel är 60°:. En triangel har tre vinklar och summan av dessa, vinkelsumman, är alltid 180°. En pA- triangel , det vill säga en triangel med area A och omkrets 2p, ges av en.

Vad ser ni på bilden som har med omkrets och area att göra?