Sota själv regler

Sotning är en brandförebyggande åtgärd som kommunen enligt lagen om. Det har hänt mycket på senare år när det gäller lagar och regler om sotning. Du kan ansöka om att få medgivande att sota själv eller att någon annan ska sota hos dig.

Du ansöker enklast genom vår e-tjänst. Villkoren för egensotning kan . Läs mer om regler och ansökan.

Utbildningen följer Brandskyddsföreningen Sveriges plan och efter genomgången utbildning får deltagarna ett . Den huvudsakliga anledningen till att sota är att förhindra brand genom att ta bort. Om det senare visar sig att du inte klarar av det så tas din rätt till att sota själv. Får man sota skorstenen själv ? Här hittar du tips om brandskyddskontroll och vad som kan vara bra att veta när du ska utföra sotningen själv. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Ansökan om att byta sotare eller sota själv gör du på nedanstående blanketter.

Du som ska sota själv ska vara bosatt i fastigheten och det gäller även fritidshus.

Lagar och regler om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Vid prövningen av din ansökan om att få rengöra ( sota ) själv , tar kommunen hänsyn till förbränningsanordningens komplexitet, risksituationen, dina kunskaper . Som jag har förstått så kan man ju även tjäna på att sota själv just av den. Det finns möjlighet för enskilda att själva få utföra rengöringen ( sota ) på sin egen. Du kan utföra rengöringen själv enligt instruktioner för . Regler , avtal och tillstånd. Det är kommunen som prövar ansökningar om att sota själv.

Brandskyddskontrollen kommer dock att utföras även om du fått beviljat att sota själv eller låta annan utföra sotning på din fastighet. För mer information om hur man går tillväga för att få tillstånd att sota själv och vilka regler , krav och avgifter som gäller hittar du på brt. När en ägare ansöker om att få sota själv eller låter någon annan utföra. Ja, om Räddningstjänsten anser att du kan sota på ett säkert och betryggande sätt.

Du måste då kunna uppvisa ett utbildningsintyg eller . Om du bor i Gävle kommun och ska sota kontaktar du Sotningsväsendet i. Du har rätt att själv sköta rengöringen av din eldstad om du kan göra det på ett, . Om du vill anlita ett annat företag för sotning (eller sota själv ) behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss. Du behöver också kontrollera att den . Råd och regler om sotning från myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Enligt Lag om skydd mot olyckor, har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv , förutsatt att sotningen görs på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande .

Myndigheten för samhällskydd och beredskap fastställer regler för sotning och hur ofta det ska sotas. Där bestäms också en del andra regler om sotning och rengöring av rökkanaler och imkanaler. Om jag ska sota själv eller byta sotare, hur gör jag då?

Lagen ger utrymme för kommunen att låta en fastighetsägare själv utföra sotning inom. Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på .