Stenkolstjära farligt

Tjärasfalt eller PAH-asfalt är en asfaltbetong innehållande stenkolstjära. TS: Är farligt avfall och ska omhändertas på särskild . I Sverige avtog användningen av sten- kolstjära successivt under början av . Klassificering av asfaltmassor. Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära ( farligt avfall).

Andra bitumenblandningar än de som anges i . Det arbetet är inte så farligt att det måste totalförbjudas. Ibland återanvänds asfalt, som är baserad på stenkolstjära. Men vid provtagning visade det sig att asfalten innehåller så pass höga halter av stenkolstjära att den ska klassas som farligt avfall, säger . Vägtjära har använts till både slit- . Stenkolstjära innehåller höga halter. Skulle dessa material hanteras på föreskrivet sätt innebär det att stora mängder måste .

Det beror på om den innehåller stenkolstjära eller inte. Språk, Namn, Godkänt ADR, Handelsnamn. Franska, Goudron de houille. Förordningen om farligt avfall.

Asfalt, PAH (16) ej specificerad. Bra icke- farligt deponi med speciella förutsättningar, tex enskild ”förstärkt” cell,. Vår vägledning visar arbetsgången vid klassning av farligt avfall. PAH) som farligt avfall sedan januari.

Beläggningsmassor som innehåller stenkolstjära klassas ofta som farligt avfall. Allt farligt avfall utom asfalt med stenkolstjära kan mot avgift lämnas på . Med farligt avfall menas sådant avfall som. Farligt avfall till miljöstation. Analys krävs som styrker ej innehåll av stenkolstjära. Jord IFA (icke farligt avfall).

Drygt tusen platser i Sverige är klassade som särskilt farliga och i behov. I marken finns farligt höga halter av bland annat PAH, stenkolstjära.

Tillbaka till sorteringsguide. Denna typ av asfalt förekommer främst i de understa . Många asfalterade vägar äldre än år innehåller farliga halter av stenkolstjära. Produkten är klassificerad som farligt avfall.

Förpackningen är klassificerad som farligt avfall.