Teknisk ekonomisk livslängd

Ekonomisk livslängd är den tid som en investering är, eller bedöms vara,. Teknisk livslängd är den tid en maskin eller annan tillgång är funktionsduglig. En anläggningstillgång minskar i värde över en ekonomisk livslängd. Det är således viktigt att skilja på begreppet nyttjandeperiod och begreppen teknisk livslängd och ekonomisk livslängd. En investering har både en teknisk och en ekonomisk livslängd.

Den tekniska livslängden är oftast längre än den ekonomiska.

Om vi tar en maskin som exempel . Min uppfattning är att ekonomisk livslängd i mångt och mycket är en bedömningsfråga. Hur länge är maskinen företagsekonomiskt lönsam? Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 1hp.

Transformatorers tekniska och ekonomiska livslängd. En jämförande studie mellan torrisolerade och . Ekonomiska livslängder är inte detsamma som tekniska livslängder. De tekniska livslängderna kan bli . Den tid under vilken en byggnad eller.

Takpapp under takpannor av betong, tegel, år. Starta Eget-ordlista – EKONOMISK LIVSLÄNGD. En tillgångs tekniska livslängd kan vara mycket längre än den ekonomiska.

En teknisk och ekonomisk jämförelse. Analys av olika tekniska utformningar för förbindel- sen mellan Skogssäter – Stenkullen . En maskin har dels en ekonomisk livslängd , dels en teknisk. Den ekonomiska slutar när maskinen inte kan användas längre. Tekniken är föränderlig och därför. När den ekonomiska livslängden uppnåtts.

En nivå som tekniskt , ekonomiskt och funktionellt är attraktiv för. Dessutom varierar åtgärdernas livslängd från några år upp till byggnadens . Matchning mellan teknisk undehållsplanering och. I litteraturen förekommer begrepp som teknik, estetisk och ekonomisk livslängd.

Alla fordon ska hyras genom Gatubolaget Teknisk Service. Med hänsyn till teknisk utveckling och förväntad livslängd borde man kunna räkna med en längre avskrivningstid i de ekonomiska kalkylerna, förslagsvis år. Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola. Texten avseende kravet på ekonomiskt rimlig livslängd gör inte skillnad på om.

För = har en serie kurvor med räntan varierande mellan och inritats.

EB = Ej besiktigat pga hinder (Ex. snö på yttertak, låst).