Tjärasfalt malmö

Aktuella priser för mottagning av schaktmassor, farligt avfall och sand. Uppbruten asfalt och tjärasfalt är generellt att. Malmö i mer än hälften av gatorna. Miljöanpassad återvinning av tjärasfalt på etapp 1. PAH föroreningar samt sediment och PAH haltig tjärasfalt. Västergatan har asfalterats om ett antal gånger och de undre lagren består av så kallad tjärasfalt som innehåller hälsofarliga kolväten, PAH.

SWECO Infrastructure i Malmö. Utlakning av PAH från tjärasfalt bedöms som ringa för redan. Lagring och återvinning av tjärasfalt.

PAH-asfalt är en asfaltbetong innehållande stenkolstjära. Tjärasfalt som klassats som farligt avfall får inte blandas ut för att. Gränsen för när asfalt klassificeras som tjärasfalt ligger vid . Medveten felaktig klassificering av materialet som avlämnats, debiteras med en straffavg. Stora mängder tjärasfalt finns på äldre gator och vägar och då det innebär stora. Takpapp-, tjär- och asfaltemulsions- fabrik.

I arbetsgruppen har representanter från . I framtagna storstadsspecifika riktvärden för Malmö. Göteborg samt ett miniseminarie på temat Tjärasfalt. A32-L33) har visst innehåll av stenkolstjära (s.k. ” tjärasfalt ”).

Den här asfalten tillhör inte den gamla tjärasfalten utan det är nyare asfalt . Kontrollera alltid gällande. Asfalt som misstänks innehålla . Förorenade massor som påträffas ska köras till deponi, t. Vid gamla hangarområdet bör schaktning av tjärasfalten undvikas, säger Jan. Områdets markyta består delvis av tjärasfalt ovan. EU-direktiv för klassning av tjärasfalt som träder ikraft.

I bifogat protokoll framgår. Ytterligare exempel på återvinning är förorenade jordmassor och tjärasfalt som efter. Vid markmiljöundersökningar av befintlig riksväg har höga halter av PAH ( tjärasfalt ). PAH-innehåll, förekomst av så kallad tjärasfalt , har.

Vid misstanke om rivning av tjärasfalt ska prover tas.